Afdrukken

BTW zonnepanelen terugvragen 2021

BTW zonnepanelen terugvragen 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

 

1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

 

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u

regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om 

kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 

2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen 

BTW-ondernemer was. 

 

2) Wanneer is sprake van een vergoeding?

 

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u 

(via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de 

zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde 

stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt 

u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een 

zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

 

3) Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

 

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u 

aan de voorwaarden voldoet dat u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw 

zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste 

prestaties). 

 

4) Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

 

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de 

aanschaf en installatie van de zonnepanelen.

Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer 

zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) 

op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. 

Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW 

te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere 

eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de 

Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve 

verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter 

ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog 

aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht 

zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest. 

 

5) Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

 

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig 

BTW hoeven te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert

dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor aan uw energiebedrijf in rekening brengt. 

Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelenopwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of 

minder is hoeft u dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u bijvoorbeeld in 

totaal in een kalenderjaar 2.000 kWh op het net invoert en hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,07 

per kWh dan bedraagt het verschuldigde BTW-bedrag hierover: 2.000 x 0,07 x 21% = € 29,40. Als u 

daarnaast 1.000 kWh zelf verbruikt bent u hierover 1.000 x 0,191 x 21% = € 39,90 verschuldigd (totaal 

dus € 69,30). Op grond van de Kleine-ondernemersregeling hoeft u dit BTW-bedrag niet op aangifte 

te voldoen (omdat het bedrag niet uitkomt boven € 1.345). Als de voorbelasting hoger is dan de 

verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) heeft u nog wel recht op teruggaaf van het saldo-bedrag.

 

6) Ik heb mijn zonnepanelen vóór 1 april 2013 laten aanbrengen, heb ik nog recht op aftrek van 

BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

 

Nee, u heeft geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de 

zonnepanelen aan u in rekening is gebracht vóór 1 april 2013 als u zich niet tijdig heeft gemeld als 

ondernemer bij de Belastingdienst. U heeft zich tijdig gemeld als u zich als ondernemer heeft gemeld 

binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op aftrek is ontstaan (=datum van de 

factuur). Voor facturen vóór 1 april waarbij u zich niet tijdig heeft gemeld als ondernemer krijgt u 

geen BTW-aftrek, omdat aan nieuwe rechtspraak geen terugwerkende kracht wordt verleend. 

 

7) Ik heb mijn zonnepanelen op of na 1 april 2013 maar vóór 20 juni 2013 laten aanbrengen, heb 

ik nog recht op aftrek van BTW voor de aanschaf en installatie van die panelen?

 

U heeft recht op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in 

rekening is gebracht, als u beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u 

zich vóór 1 augustus 2013 als ondernemer heeft gemeld. U moet dan bij de aangifte over het tweede 

kalenderkwartaal de BTW terugvragen. 

 

8) Ik heb mijn zonnepanelen op of ná 20 juni 2013 laten aanbrengen maar mij nog niet aangemeld 

bij de Belastingdienst. Kan ik de BTW dan nog terugkrijgen op de aanschaf van de zonnepanelen?

 

Ja, ook als u zich nog niet heeft gemeld, kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen die voor 

de aanschaf en installatie van de zonnepanelen2

aan u in rekening is gebracht, als u beschikt over een 

factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld en als u voor de BTW ondernemer bent. 

 

9) Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

 

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A.

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking 

(ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). 

Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in 

rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt 

NB.

1- Het bedrag van € 0,19 is een geschat bedrag. U hanteert het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen 

voor de door u ingekochte stroom per kWh, inclusief de energiebelasting maar exclusief de BTW.

2- U moet dit verzoek uiterlijk indienen binnen vijf jaar na het jaar van aanschaf. 

3- In de praktijk gaat het vooral om zonnepanelen die op de bestaande dakbedekking worden aangebracht. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u 

aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt.

Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag. 

 

Situatie B

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van 

dakbedekking. (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). 

 

Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de 

aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen 

recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking 

opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. 

Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en 

gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van 

stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik 

voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als

privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor 

belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als 

voorbelasting in aftrek worden gebracht. 

 

10) Waarover ben ik BTW verschuldigd?

 

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom 

die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW 

verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de 

zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief 

BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert. 

Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u 

ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. 

 

11) Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW over het jaar van aanschaf en installatie van 

zonnepanelen?

 

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in 

aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de 

verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een 

bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u 

dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te 

stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband met betrekking tot een

eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom voorlopig de hierna genoemde forfaitaire 

bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits 

verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze 

forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te 

maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de stroom die u levert BTW in rekening te 

brengen aan het energiebedrijf, dan geldt het volgende. In dat geval zal het energiebedrijf aan u BTW 

in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder 

rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat 

de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u geleverde stroom ook hoger zal 

worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek brengen (privégebruik).

Opwekvermogen in 

Wattpiek per jaar

Forfait

0 – 1000 € 20

1001 – 2000 € 40

2001 – 3000 € 60

3001 – 4000 € 80

4001 – 5000 € 100

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen 

met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u 

kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een 

capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW: € 60,-

Voorbelasting € 800,-

Terug te ontvangen BTW € 740,-

 

Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in 

aftrek brengen. Het saldo-bedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze 

zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode 

aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt 

dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in 

Europees verband met betrekking tot een eventuele wijziging van de btw-richtlijn, kunt u daarom 

voorlopig de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde belasting op uw 

aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw 

zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits mag u geen BTW in rekening brengen aan uw 

energiebedrijf. Als u besluit geen gebruik te maken van het forfait, maar in plaats daarvan voor de 

stroom die u levert BTW in rekening te brengen aan het energiebedrijf dan geldt het volgende.

In dat geval zal het energiebedrijf BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom

die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u aan het energiebedrijf 

teruglevert. Dat heeft tot gevolg dat de rekening die u van het energiebedrijf ontvangt voor de aan u 

geleverde stroom ook hoger zal worden. De BTW die hierover wordt berekend kunt u niet in aftrek 

brengen (privégebruik).

Opwekvermogen in 

Wattpiek per jaar

Forfait 

0 – 1000 € 5

1001 – 2000 € 10

2001 – 3000 € 20

3001 – 4000 € 30

4001 – 5000 € 40

Deze zonnepanelen hebben echter naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie 

als dakbedekking. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik 

wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de 

functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste 

prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld 

genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 

1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel 

van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt

brengen.

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met 

daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt 

daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een 

capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW: € 20,-

1/3 deel van de voorbelasting € 500,-

Terug te ontvangen BTW € 480,-

 

12) Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

 

De Kleine-ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als 

zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). U kunt er dan voor kiezen om 

bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. 

Dit betekent dat u niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heeft u geen recht meer op aftrek van BTW en mag u ook geen BTW in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor 

een eventuele teruggaaf van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van 

de ontheffing. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om 

teruggaaf van de BTW voor de aanschaf en installatie, kunt u gelijktijdig een verzoek indienen om 

met ingang van 1 januari 2014 ontheffing te krijgen van uw administratieve verplichtingen. Deze 

ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

 

13) Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

 

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

 

14) De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich 

aanmelden als ondernemer voor de BTW?

 

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, 

maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW 

aanmelden.