Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ikwilzonneenergie.nl cq Harrems Zonnepanelen

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met ikwilzonneenergie.nl /Harrems Zonnepanelen

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Product: Zonnepanelen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete zonnesystemen. b. Leverancier: ikwilzonneenergie.nl is eigendom van Harrems Zonnepanelen. c. Koper: een consument of een bedrijf dat een overeenkomst met ikwilzonneenergie.nl heeft inzake de aankoop van een product en de eventuele installatie daarvan. d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ikwilzonneenergie.nl en de koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan.

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van ikwilzonneenergie.nl zijn vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende bestelformulier door ikwilzonneenergie.nl is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door ikwilzonneenergie.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelformulier aan de koper schriftelijk medegedeeld.

2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan ikwilzonneenergie.nl , zijn voor risico van de Koper.

Artikel 3. Prijs

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de offerte van ikwilzonneenergie.nl vermelde prijzen voor een bepaalde duur.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is ikwilzonneenergie.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.3 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat ikwilzonneenergie.nl kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

3.4 De prijs voor installatie van producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montagedelen en het bedrijfsvaardig opleveren van het product op het aangegeven adres en exclusief alle onvoorziene extra kosten.

Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De (af)levering van het product geschiedt op het door de koper aan leverancier opgegeven adres en wel binnen maximaal 9 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de overeenkomst totstand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen. De (af)levering van het product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van de koopsom ontvangen is op rekening van ikwilzonneenergie.nl

4.2 ikwilzonneenergie.nl zal de koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie.

4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij de (af)levering.

Artikel 5. Betaling

5.1 De door koper aan ikwilzonneenergie.nl verschuldigde koopsom en de eventueel verschuldigde kosten van installatieaansluiting, als blijken uit de orderbevestiging, zal door middel van een automatische incasso, die niet herroepbaar is, door ikwilzonneenergie.nl worden geïncasseerd. Koper dient hiertoe aan ikwilzonneenergie.nl /Harrems Zonnepanelen een eenmalige machtiging te verstrekken.

5.2 De automatische incasso, als in het vorige lid bedoeld, vindt plaats circa drie weken voor de (af)levering van het Product.

Artikel 6. Montage/ installatie

6.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd op/in de woning en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product in/op de woning door ikwilzonneenergie.nl wordt uitgevoerd.

6.2 De koper is jegens ikwilzonneenergie.nl verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van Leverancier en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien ikwilzonneenergie.nl dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.

b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.

c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.

d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/ installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

6.3 De koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.

6.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/ installatiewerkzaamheden van ikwilzonneenergie.nl of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege ikwilzonneenergie.nl geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper ikwilzonneenergie.nl hiervan tijdig in kennis te stellen

6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.

6.6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 7. Garantie

7.1 ikwilzonneenergie.nl garandeert de goede werking van het geleverde product.

7.2 ikwilzonneenergie.nl garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het product voor een termijn van 12 maanden na oplevering worden verholpen, tenzij zij kan aantonen dat het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 ikwilzonneenergie.nl zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen.

8.2 De aansprakelijkheid van ikwilzonneenergie.nl ten opzichte van koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover ikwilzonneenergie.nl overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.

8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan ikwilzonneenergie.nl enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.

8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan ikwilzonneenergie.nl te worden gemeld, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Slotbepalingen

10.1 ikwilzonneenergie.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.